Vacature: Lid Raad van Commissarissen

Naast de algemene profieleisen zoeken wij iemand met sport en beweeg gerelateerde inhoudelijke achtergrond, in combinatie met een brede ervaring in het politieke speelveld; een strategische visie op de inzet van sport en bewegen bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen én een aansprekende opvatting over het bereiken van doelstellingen van de organisatie. Een duidelijke visie op het verlenen van voldoende kwalitatieve dienstverlening in een door de politiek gestuurd stelsel met beperkte financiële middelen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de Stichting, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder, e.e.a. conform statuten en reglement. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vier per jaar, los van commissie werkzaamheden en zelfevaluatie. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlecyclus van de Stichting.

De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen van SportDrenthe geschiedt voor een periode van drie jaar. Leden zijn maximaal tweemaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.
Good Governance vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Stichting. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Commissarissen maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de Stichting relevante netwerken (in de regio). Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Stichting als geheel. Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer van de hiernavolgende kennisvelden:
– HRM organisatieontwikkeling
– Financiën bedrijfsvoering
– Juridisch-bestuurlijk
– Marketing en communicatie

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala, zoals boven aangeduid, ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Commissarissen. SportDrenthe acht het van belang dat tenminste een deel van de leden regionale kennis heeft van, dan wel verankerd is in het werkgebied van de organisatie. De Raad van Commissarissen is actief geïnteresseerd in de activiteiten van SportDrenthe.

De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. In de maand juli 2021 is er één lid aftredend conform het rooster van aftreden uit de Raad van Commissarissen.

ALGEMENE PROFIELEISEN LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
 • gevoel voor het ervaren en verlenen van diensten;
 • nauwe betrokkenheid en affiniteit met het werkveld van de Stichting;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de Stichting te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • beschikken over een aantal voor de Stichting relevante netwerken op strategisch niveau;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • regionale verankering in het werkgebied van de organisatie geldt als een pre.

SPECIFIEKE PROFIELEISEN VOOR DEZE VACATURE

Aanvullend op de algemene profieleisen gelden de volgende specifieke profielkenmerken:

 • sport en beweeg gerelateerde inhoudelijke achtergrond, in combinatie met een brede ervaring in het politieke speelveld;
 • een strategische visie op de inzet van sport en bewegen bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen;
 • een aansprekende opvatting over doelstellingen van de organisatie op het gebied van product & dienstenontwikkeling op het terrein van sport en bewegen in het algemeen;
 • een duidelijke visie op het verlenen van voldoende kwalitatieve dienstverlening in een door de politiek gestuurd stelsel met beperkte financiële middelen.

Relevante ontwikkelingen

Covid-19 legt een extra druk op de inzet van sport en bewegen bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen, zoals volksgezondheid, participatie en zelfs integratie van diverse achterstandsgroepen en de leefbaarheid in een gemeenschap. Overige relevante ontwikkelingen waar SportDrenthe mee te maken krijgt betreffen (meer) marktwerking, concurrentie door nieuwe toetreders uit andere sectoren en uit particulier initiatief, krimpende financiering (‘meer doen met minder medewerkers’). Ook ontwikkelingen rond nieuwe productmarktcombinaties, kwaliteit van dienstverlening, versterking van de cliëntgerichtheid, wijzigingen in financiering en samenwerking met partners spelen een grote rol bij de ambitie en de strategie van de Stichting voor de komende jaren. Het zijn met name dit soort thema’s waar de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder met elkaar het gesprek over willen voeren. De juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie is hierbij uiteraard van belang. Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke/toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van Commissarissen van essentieel belang. 

Per 1 oktober 2020 is Mieke Zijl benoemd als adjunct-directeur om per 1 oktober 2021 de huidige directeur-bestuurder, Hans de Lang op te volgen.

 

Informatie

Voor meer informatie en inlichtingen over SportDrenthe of de vacature neemt u contact op met de heer J. de Lang, directeur-bestuurder
+31 (0)625024054 of via e-mail: jdelang@sportdrenthe.nl.

Solliciteren

Graag ontvangen wij, uiterlijk vóór 1 juni 2021, uw motivatiebrief en curriculum vitae per e-mail jdelang@sportdrenthe.nl o.v.v. ‘vacature RvC’.