Revalidatie, Sport en Bewegen

Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB) is een interventie die inzet op sport- en beweegstimulering in revalidatie-instellingen zowel tijdens de revalidatiebehandeling als gedurende de eerste 3 maanden in de thuissituatie. Een interne sport- en beweegconsulent onderhoudt een netwerk met gemeenten en lokale sport- en beweegaanbieders. Sport en bewegen wordt integraal onderdeel van de revalidatiebehandeling, onder andere door het opnemen van individuele sport- en beweegdoelen in het behandelplan en het inrichten van een interne doorverwijsstructuur. De sport- en beweegconsulent geeft revalidanten persoonlijk advies op maat ten aanzien van bewegen en verzorgt een warme overdacht naar lokaal sport- en beweegaanbod.

Voor mensen in een revalidatietraject

De doelgroep van het programma RSB zijn mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening die klinisch dan wel poliklinisch revalideren. Het programma is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. In Drenthe geldt voor ziekenhuizen met een afdeling revalidatie dat ze beschikken over een beweeg- en sportloket, dat zijn in ieder geval de 3 ziekenhuizen van de Treant Zorggroep.

Deelnemers ontwikkelen tijdens revalidatie een actieve leefstijl (i.e. deelnemers voldoen aan de Beweegrichtlijnen en/of sporten wekelijks) en behouden deze tot 1 jaar na revalidatie.

Hoe ziet de interventie er uit

RSB sluit aan op de verschillende fasen van de revalidatie behandeling. Hierdoor is het programma verweven in de gehele revalidatiebehandeling. De duur van de revalidatiebehandeling, en daarmee van RSB, verschilt per aandoening en per persoon, van enkele weken tot meerdere maanden (Revalidatie Nederland 2016). RSB is een erkende sport- en beweeginterventie, kijk voor meer informatie hier.

Op welke manier kan men meedoen

De landelijke programmacoördinator van RSB voert gesprekken met (medisch) management van revalidatie-instellingen. Wanneer een instelling RSB wil gaan uitvoeren wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend met de interventie eigenaar. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van maximaal 3 jaar. Binnen de organisatie wordt een projectleider benoemd en in samenwerking een projectplan opgesteld. De landelijke programmacoördinator begeleidt dit vaak intensieve, voorbereidingstraject. Draagvlak bij management en revalidatieartsen is van belang.

De rol van SportDrenthe

SportDrenthe is adviserend, de begeleiding van het programma berust bij de landelijk coördinator van Special Heroes Nederland

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp..

De specialist