Procesbegeleiding Koersdocument Asser Sportakkoord

Een strategische koers naar een leven lang sportief en vitaal in Assen

Richt een Stichting Assen Sportstad op, die de spil kan zijn in het realiseren van de ambities uit het Asser sportakkoord. Verbreed de inzet vanuit de brede regeling combinatiefuncties, verruim de ambtelijke inzet op sport en bewegen. Maar vooral: blijf benadrukken dat sport en bewegen bijdraagt aan een vitaal en sociaal Assen. Maar dan moet wel iedereen mee kunnen doen! De aanbevelingen aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college staan in het koersdocument en adviesrapport “Een leven lang Sportief en Vitaal”. In opdracht van de regiegroep Asser Sportakkoord (ASA) hebben Hans Slender en Mieke Zijl van SportDrenthe een verkenning gedaan naar de toekomstige koers voor sport en bewegen in de gemeente Assen. Dit heeft geresulteerd in dit advies, dat ASA op 31 maart 2022 heeft aangeboden aan alle fractievoorzitters.

Kijk hier voor het gehele koersdocument.

Ineke Donkervoort, onafhankelijk voorzitter van het Sportakkoord Assen: “Ik ben blij met dit koersdocument. Het kan de basis worden voor een Vitaal Assen, waarin kracht van sport en bewegen optimaal benut wordt en vrijwilligers goed ondersteund worden. Het is aan de nieuwe raad en het nieuwe college om de noodzakelijke middelen vrij te maken. Ze krijgen er veel voor terug.”

Vergroten van de waarde van sportakkoord in Assen

Assen heeft sinds 2020 een sportakkoord onder het motto Assen Sportstad, ondertekend door ruim 100 organisaties en verenigingen uit sport, onderwijs, cultuur, economie en zorg. Het koersdocument is bedoeld om de waarde van het sportakkoord in Assen te vergroten en strategische keuzes te kunnen maken. De gezamenlijk ambitie van het sportakkoord vormt hierbij het uitgangspunt. “Sportstad Assen stimuleert dat iedere inwoner, die dat wil, op eigen niveau kan sporten en bewegen. Assen is een gezonde stad waar iedereen, maar dan ook echt iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. Een stad om trots op te zijn”.

De huidige sport- en beweeginfrastructuur in Assen

Onderdeel van het rapport is een ‘foto’ van de huidige sport- en beweeginfrastructuur van Assen, en een vergelijking daarvan met andere gemeenten. Deze is ontwikkeld in samenwerking met CMO STAMM en is hier als een interactief dashboard (https://public.tableau.com/app/profile/cmostamm/viz/StartfotoSportenBewegeninAssen/Inhoudsopgave) te bekijken.

  • De sportdeelname in Assen ligt op het gemiddelde van Drentse gemeenten: ongeveer 45% van de Assenaren sport of beweegt wekelijks. Dat percentage is lager dan gemiddeld in Nederland (ongeveer 50%). Ook is het nog ver weg van de ambitie uit het landelijke preventieakkoord van 2018 om 75% van de bevolking wekelijks te laten sport of bewegen.
  • Het aantal clublidmaatschappen in Assen is het laagst van alle gemeenten in Drenthe. Terwijl dit wel van belang is, omdat het lidmaatschap van een sportvereniging of sportclub bijdraagt aan verbondenheid tussen mensen en de maatschappij.
  • Het aantal sportaccommodaties voor de georganiseerde sport is in Assen relatief laag, maar lijkt voor een compacte stad als Assen voldoende.
  • Assen scoort hoog op een beweegvriendelijke openbare ruimte.
  • Uit de vergelijking met andere gemeenten blijkt dat de gemeentelijke investering in sportbeleid en in de uitvoering op sportgebied laag is. De mogelijkheden van sport en bewegen als instrument van beleid in Assen kunnen optimaler worden benut.

Benutten van kansen voor Assen

In het rapport staan de volgende aanbevelingen geformuleerd.

  • Richt een stichting Assen Sportstad op die de spil is in het realiseren van de ambitie.  Laat vanuit de stichting de professionals die zijn aangesteld met gemeentelijke subsidie In een Asser SportTeam gericht samenwerken aan een efficiënt en effectief sport- en beweegbeleid. Laat de stichting verder aanvullende subsidies verwerven, werkgever zijn voor uitvoerende professionals waarvoor geen natuurlijke werkgever op het gebied van sport en bewegen is, en partners op het gebied van gezondheid, onderwijs en welzijn verbinden.
  • Toets de inzet van de professionals die met subsidie zijn aangesteld via Rijksregeling Brede Combinatiefuncties aan de veranderde behoeften op het gebied van sport en bewegen. Zet waar nodig herverdeling in, en zorg voor passende cofinanciering vanuit de gemeente.
  • Verruim de ambtelijke inzet op sport en bewegen ca. 0,5 fte naar 1-2 fte om de kracht van sport en bewegen als instrument van beleid optimaal te kunnen gebruiken.

”Ineke Donkervoort benadrukt dat investeren in sport en bewegen de moeite waard is: “Uit onderzoek blijkt dat elke euro die in dit domein wordt geïnvesteerd zorgt voor 2,5 euro rendement. Daarnaast kan de gemeente rekenen op een enthousiaste sector, waarin mensen elkaar gemakkelijk vinden en bereid zijn om samen voor een Vitaal Assen te gaan!”

SportDrenthe is content dat zij deze rol hebben mogen vervullen in Assen. Hans Slender: “Het is jammer dat Assen er zelf niet aan toe komt om een nieuwe sport- en beweegnota te maken. Maar met dit koersdocument en de energie die er leeft onder de lokale betrokkenen moet er zeker een volgende stap gezet kunnen worden om alle Assenaren mee te laten doen!”

Kijk hier voor het gehele koersdocument.

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Hans Slender
Advies en onderzoek

Mijn motto: wat goed is voor de sport, is goed voor onze samenleving. Mijn naam is Hans Slender en ik ben van jongs af aan actief in het verenigingsleven.