Procesbegeleiding MDT

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) geïntroduceerd. Het regeerakkoord stelt dat het de ambitie van de MDT is ‘om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving’. In de verdere ontwikkeling van de MDT is deze doelstelling nader uitgewerkt: ‘Door te investeren in de talenten en inzet van jongeren die vrijwillig iets doen voor een ander, maken we de samenleving sterker. We stellen de jongeren anders gezegd in staat om maatschappelijke impact te hebben’.

Om dit doel te verwezenlijken werken maatschappelijke organisaties samen met gemeenten en provincies om projecten te realiseren die jongeren beter in staat stellen vrijwilligerswerk te verrichten. Of anders gezegd: vrijwilligerswerk voor jongeren aantrekkelijker en toegankelijker maken. Daarbij richt de MDT zich op de brede groep van jongeren. In de MDT worden jongeren begeleid door de organisatie waar ze actief zijn en kunnen ze een beloning krijgen. Een beloning kan bijvoorbeeld komen in de vorm van een vrijwilligersvergoeding en/of een certificaat.

Met het Nationaal Sportakkoord wil het kabinet o.a. bevorderen dat er meer toekomstbestendige sportaanbieders komen met meer geschoold (vrijwilligers-) verenigingskader, waarbij ook sprake is van een grotere diversiteit in verenigingskader. Eén van de maatregelen die in het sportakkoord genoemd wordt is het inzetten op het benutten van de maatschappelijke diensttijd onder jongeren. Bij veel sportverenigingen en sportaanbieders is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei functies.

SportDrenthe heeft het initiatief genomen om dit op te pakken met de projectnaam ‘Met sport Drenthe nog beter maken door de inzet van jongeren’, en is in 2019 gestart met een door ZonMw gefinancierde proeftuin waarbij jongeren van 14 tot 30 jaar worden ingezet bij sportverenigingen en eventueel ook andere sportaanbieders die met vrijwilligers werken. SportDrenthe heeft daarbij jongeren geworven die zich bezig hielden met een veelheid aan werkzaamheden van onderhoud aan sportaccommodaties, kantinebeheer en bardiensten tot en met het geven van trainingen aan (vooral) jeugdige sporters.

SportDrenthe heeft twee sportseizoenen lang deze proeftuin uitgevoerd waarbij de inzet was om 150 jongeren te bereiken die nu niet of minder maatschappelijk actief en/of betrokken zijn en waarbij de sportvereniging (of andere sportaanbieder) hen de nodige leerervaringen en sociale context kan bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om jongeren met een tussenjaar, (meerderjarige) jongeren zonder startkwalificatie en zonder baan, jongeren met een arbeidsbeperking, jongeren in armoede, jonge statushouders, vroegtijdige schoolverlaters en andere kwetsbare en/of moeilijk toegankelijke jongeren met een afstand tot deelname in een reguliere sociale (werk)context.

SportDrenthe heeft ervaring op het gebied van het schrijven van een projectaanvraag richting ZonMW in samenwerking met andere organisaties.

We hebben samengewerkt met alle 12 Drentse gemeenten en om invulling gevraagd. Vanuit SportDrenthe hebben we korte lijntjes met gemeentes, buurtsportcoaches en sportverenigingen. Hier hebben we goed-, en het meeste gebruik van gemaakt. We hebben verbindingen gelegd tussen diverse instanties, denk aan welzijnsinstanties, jongerenwerkers, Jeugdfonds Sport&Cultuur en andere partijen die zicht op jongeren hebben.

We hebben ook een goede samenwerking met de Hanzehogeschool. Zij hebben de monitoring verzorgd en gezamenlijk hebben we intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarbij jongeren van elkaar konden leren.

We hebben veel campagne gevoerd, zowel via Facebook, Instagram, nieuwsbrieven en onze website. Hier hebben we ook vanuit andere projecten veel goede succesvolle ervaringen mee. Daarnaast moesten we richting ZonMW verantwoording afleggen. Deze campagne konden we mooi delen.

Daarnaast hebben we ook ervaring op administratief gebied aangezien we voor de verantwoording richting ZonMW overzichtelijke registratiebestanden en logboeken hebben gemaakt en bijgehouden wat het werken ook erg prettig heeft gemaakt.

In dit traject boden we alle jongeren een vrijwilligersvergoeding en werd de bijpassende cursus vergoed. Dit was bleek niet altijd de cultuur van de sportclub, waarbij we onder andere hier veel aanpassingsvermogen hebben moeten tonen.

Uiteindelijk zijn er 210 jongeren geworven. Dit ging niet zomaar, maar met vallen en opstaan. Hier hebben we veel ervaring opgedaan en hebben een mooie lijst do’s en don’ts opgedaan.

Succesverhalen

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Wineke Holtrop
Sportconsulente

Mijn naam is Wineke Holtrop, ik ben Sportconsulente bij SportDrenthe en met de twee projecten Team:Fit en MDT (maatschappelijke diensttijd) ben ik betrokken bij Sportclub Drenthe.