De veranderende maatschappij en de verschuiving van de verantwoordelijkheid binnen het sociaal domein naar de lokale overheden zorgen voor nieuwe uitdagingen voor gemeenten. De samenleving vergrijst en tegelijkertijd wordt er van de inwoners verwacht dat ze langer zelfstandig thuis wonen. Kinderen bewegen minder en het aantal kinderen met overgewicht is (te) hoog. Chronisch zieken en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking moeten zich steeds vaker zelf (met hulp van hun directe omgeving) weten te redden. Van zieke werknemers wordt verwacht dat ze snel re-integreren en/of een andere baan zoeken. De zorgkosten in Nederland zijn hoog en voor iedere gemeente is de Wmo, de jeugdzorg en de wet werken naar vermogen een zorgenkindje. Door sport en bewegen in te zetten bij deze kwetsbare doelgroepen kun je veel winnen aan preventie, zorg je dat iedereen mee kan doen en vergroot je de zelfredzaamheid van de inwoners.

Wij hebben verschillende programma’s en interventies ontwikkelt om deze kwetsbare doelgroepen te begeleiden en te stimuleren te gaan sporten en bewegen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden binnen uw gemeente te onderzoeken.

Direct contact