Sport Toekomstverkenning

Binnen de provincie Drenthe is de pilot gestart voor een regionale Sport Toekomstverkenning. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het RIVM, Mulier Instituut, Vereniging Sport en gemeenten, het Kenniscentrum Sport en NOC*NSF. De landelijke Sport Toekomstverkenning en het nationale Sportakkoord zijn de aanleiding om ook lokaal en regionaal na te denken over de toekomst van Sport in de regio. Het 50-jarig jubileum van SportDrenthe en de titel Drenthe European Community of Sport 2019 maken Drenthe dé kandidaat om deze pilot uit te voeren.

Achtergrond

Het Ministerie van VWS wil regio’s, gemeenten en de lokale sportwereld ondersteunen bij het maken van een toekomstbestendig beleid door:

 • stimuleren van regionale en lokale sportakkoorden
 • Stimuleren van betere duiding, begrip en benutting van lokale en regionale data
 • Stimuleren van ‘communities of practice’
 • Ontwikkelen van een praktische toolkit van data, duidingsinstrumenten en handreiking voor lokale en regionale sportakkoorden

2017 STV

In 2017  werd de landelijke Sport Toekomst Verkenning uitgevoerd, de aanpak typeerde zich door:

 • De STV is bedoeld om de gedachten over de toekomst aan te scherpen.
 • Het gaat om de toekomst van sport en bewegen tot 2030, uitgaande van gelijkblijvend beleid.
 • Beleid dat focust op een brede opgave ook effect heeft op de andere opgaven.
 • Het is een opmaat naar een sportiever Nederland.
 • 4 perspectieven die samen de diversiteit in het denken over sport weergeven.
 • Aan de STV hebben ruim 80 experts en 100 stakeholders meegewerkt

Drentse STV

Waar staan we nu –> Lokale Trends –> opgaven > prioritering > beleidsopties

 • Aan de hand van 21 kernindicatoren en beleidsanalyse
 • Lokale trendscenario’s ontwikkelen
 • Opgaven/kansen en beleidsopties worden bekeken

Wat gaan we doen:

 • Verbinding met het traject ‘Aan de slag met preventie’, Drenthe doet mee en positieve gezondheid
 • Drie provinciale toekomstverkenning sessies
 • Lokale beleidsanalyses
 • Eventueel lokale STV-Sessies

Beoogd Resultaat

Uiteindelijk ligt er een provinciale visie (dat mogelijk de opmaat is naar een provinciaal sportakkoord) op sport en bewegen in 2030 en een gezamenlijke paragraaf op het thema preventie (mogelijk als onderdeel van een provinciaal preventieakkoord).

Dit biedt de opgaven en kansen op het gebied van:

 • Inclusief sport en bewegen
 • Duurzame infrastructuur
 • Vitale aanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Van jongs af aan
 • Topsport en sporttalent

Aftrap Ronde van de Toekomst Drenthe 18 januari

Tijdens het nieuwjaarsevenement van Community of Sport 2019 op het TT Circuit werden de deelnemers gevraagd hoe zij aan kijken tegen de toekomst van sport in Drenthe. Niet alleen werd ze gevraagd naar hun sportdromen, maar ook wat zij nodig hebben EN wat ze zelf bij zullen dragen.

Mieke Zijl zal vanuit haar rol als sportprojectmanager bij SportDrenthe het project coördineren. Ze vroeg de deelnemers om zo aan het begin van een mooi sportjaar alvast hun toekomstperspectief voor sport in Drenthe te delen aan de hand van 4 ‘stops’.

 1. Wat is uw Drentse sportambitie?
 2. Wat heeft u nodig om dat toekomstbeeld te realiseren?
 3. Maak een foto en laat weten wat uw bijdrage is
 4. Wie is uw Drentse inspiratiebron als het gaat om sport en bewegen

De vele polaroid foto’s met de persoonlijke bijdrages op de foto hiernaast laten zien hoe betrokken de Drentse sportwereld is.

De toekomst van sport en bewegen verkennen in Drenthe

De sportwereld is volop in transitie. Hoewel onze sportverenigingen en vrijwilligers nog steeds de basis zijn van sportland Nederland, wordt er ook steeds meer commercieel-, zelf- en ongecorrigeerd gesport. Sporten beperkt zich niet meer tot sportaccommodaties, de openbare ruimte als grootste en groenste sportvoorziening wint aan populariteit. Steeds vaker wordt herkent dat sport, naast waardevol op zichzelf, ook een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke thema’s als gezondheid, sociale vraagstukken en economie. Waar het sportlandschap complexer wordt, heeft dit ook gevolgen voor het sportbeleid. Sportbeleid gaat tegenwoordig over veel meer dan accommodaties en sportstimulering. En draagvlak voor het beleid is vaak niet voldoende om tot een effectieve uitvoering te komen. Commitment vanuit het sportnetwerk is essentieel. Tijd om even stil te staan om de toekomst te verkennen én om met alle partners tot afspraken te komen.

Regionale Sport Toekomst Verkenning

In navolging van de landelijke Sport Toekomst Verkenning is er een proces van een jaar ingericht met als uitkomst een Drentse visie op het gebied van sport en bewegen in 2030.

De eerste fase

Binnen de toekomstverkenning wordt gebruikt gemaakt van veel bestaande data die landelijk en of lokaal beschikbaar is. Het uitvoerend consortium (Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC&NSF, RIVM, Kennissport Sport en SportDrenthe) beschikt over landelijke data en halen data op bij regionale partners (GGD, CMOSTAMM etc) en lokale partners (de 12 Drentse gemeenten). Deze verzamelde data wordt gebundeld en samen met diverse partijen wordt deze data ‘geduid’ en vertaalt naar een toekomstschets.

Waar de toekomstverkenning inzicht in moet krijgen is in ieder geval:
– Het actuele beleid in beeld per gemeente en regionaal op het gebied van sport en bewegen
– Een toekomstverwachting sportdeelname en sportief bewegen
– Een toekomstverwachting lokaal aanwezig sportkapitaal
– Toekomstige trends van andere relevatie lokale/regionale indicatoren

Kick-off 25 februari

Op 25 februari was de kick-off, regionale en lokale partners waren bijeen op het TT-circuit Assen om tijdens deze sessie de eerste stap te zetten in het verzamelen van lokale data aan de hand van de beleidsanalysetool en de eerste regionale thema’s te benoemen voor de regionale visie. Op 20 mei aanstaande wordt in de tweede sessie de opgehaalde data toegelicht en gaan we deze data ‘duiden’. Wat is de verwachte en wenselijke toekomst op de thema’s: bewegingsonderwijs, sportstimulering/vitale aanbieders, gezonde leefstijl, sociaal maatschappelijke waarde, economie/toerisme/recreatie, duurzame sportaccommodaties.

Toekomstbestendig sportbeleid

Uiteindelijk zal in fase 2 en 3 het resultaat duidelijk worden; wat was verwacht en wat is nu gewenst. Wellicht resulteert de Drentse Sport Toekomst Verkenning in zowel een provinciaal als 12 lokale sportakkoorden.