Team infrastructuur; een introductie

Met het nationaal sportakkoord, getekend in 2019, ondertekende vele organisaties in Nederland de inzet op een duurzame sportinfrastructuur. De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

Regionale Sport Toekomst Verkenning Drenthe

In Drenthe volgde in 2019 de Regionale toekomstverkenning Drenthe en bracht ons bij de vraag ‘Er wordt niet alleen binnen maar ook buiten gesport. Hoe richten we de buitenruimte in zodat het verleid tot bewegen alsmede dat de binnen accommodaties van dat niveau zijn dat er voldoende plekken zijn om te sporten en bewegen en ook nog eens op een duurzame manier?’

Drenthe Sport Regio

Vanuit die verkenning is er gewerkt aan het Drenthe Sport Regio plan. Een plan met ambities op 7 thema’s. Zo ook het thema ‘infrastructuur’. Als Drenthe willen we sport- en beweeginfrastructuur versterken door inzet op ‘hardware’ (voorzieningen/accommodaties/buitenruimte), ‘software’ en ‘orgware’ (programma’s, functionarissen, organisaties) en die met elkaar combineren.

Lokale sport- en preventieakkoorden

Op lokaal niveau in de Drentse gemeenten zien we in de lokale sport- en preventieakkoorden dat het thema ‘duurzame infrastructuur voor sport en bewegen’ bij driekwart van de Drentse gemeenten is opgenomen. Het gaat hierin om een gezonde en veilige omgeving die uitnodigt tot bewegen spelen en ontmoeten; veilige en toegankelijk beweeg- en speelvoorzieningen voor iedereen in de dorpen en wijken en verbindingen met het buitengebied, kwalitatief en kwantitatief sterke professionals en rendabele, moderne faciliteiten.

Omgevingswet en visie

Naast de aandacht voor het thema in de lokale akkoorden is het beweeginclusief ontwerpen van de buitenruimte ook een kans in de omgevingswet en de vertaling die daaruit volgt in de omgevingsvisie en bijbehorende plannen. In deze omgevingswet gaat het niet alleen over gezondheidsbeschermende, maar ook om gezondheidsbevorderende maatregelen. In inmiddels afgeronde omgevingsvisies is te zien dat de gezonde leefomgeving invulling krijgt als een omgeving met (veel) groen die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. Sport en bewegen komen op diverse plekken terug in de omgevingsvisies, onder meer door het aantrekkelijk maken van fietsen en wandelen, waarbij de fietser en voetganger voorrang krijgen op de auto.

SportDrenthe en team Infrastructuur

Vanwege de bovengenoemde ontwikkelingen is er in 2020 met behulp van provinciale middelen geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Kennis- en supportcentrum ‘Infrastructuur’. De kennispoot kan gezien worden als een platform voor professionals waar achtergrondinformatie is te verkrijgen en kennis wordt gedeeld in de vorm van kennis- en netwerkbijeenkomsten. De supportpoot biedt ondersteuning op het gebied van infrastructurele vraagstukken. Onder infrastructuur verstaan we dus:
– De hardware, oftewel de voorzieningen als sportaccommodaties en de inrichting van de openbare ruimte
– De software, de wijze waarop deze voorzieningen gebruikt worden
– De orgware, de wijze waarop het wordt georganiseerd of door wie die het wordt georganiseerd. Hieronder vallen ook de professionals die werkzaam zijn in het domein van sport en bewegen en aanpalende domeinen zoals het sociale- en gezondheidsdomein.

Het team Infrastructuur zet in op:

  • Toegankelijke en duurzame sport- en beweegvoorzieningen zodat elke Drenthe mee kan doen;
  • Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van dorpen door buitenruimte zo in te richten dat die uitnodigt tot sporten, bewegen en ontmoeting.
  • Het ontwerpen van schoolpleinen zodat ze ook geschikt zijn om onderwijs (natuur, cultuur, beweging) aan te kunnen bieden (het buitenlokaal).
  • Het stimuleren van Drentse inwoners tot het gebruik van de Drentse natuurgebieden (‘de eigen achtertuin’).
  • Sterk netwerk aan provinciale en lokale professionals die met sport en bewegen Drenthe beter maken.

Het team doet dit niet alleen. In Noordelijk verband werken we bijvoorbeeld samen binnen KennisLab BIOR Noord.

Meer weten of heb je een vraag? Neem contact op met een van onze experts: Alida Pasveer of Mieke Zijl.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in