Extra inzet lokale sportakkoorden op sterke sportclubs en aanbod

De Drentse lokale sportakkoorden timmeren stevig aan de weg. In 2020 werden in navolging van het Nationaal Sportakkoord in elke Drentse gemeente lokale sportakkoorden opgesteld. Een proces waarbij lokale sport-, beweeg- en preventiepartners met elkaar in gesprek gingen om ambities en doelstellingen te formuleren en afspraken te maken hoe gezamenlijk te bouwen aan een sterkere sport, het tegengaan van bewegingsarmoede en/of sport en bewegen als middel in te zetten om bij te dragen aan de oplossing van diverse maatschappelijke vraagstukken.

De invulling van het sportakkoord is in elke gemeente anders en sluit aan op wat er wat werkt in de lokale situatie. Door corona hadden veel lokale akkoorden een stroeve start, maar inmiddels worden de vele nieuwe projecten en activiteiten die er uit voortkomen steeds beter zichtbaar. Lokale kerngroepen met een mix van lokale sportprofessionals en vrijwillige sportbestuurders leiden de uitvoering van de akkoorden lokaal in goede banen.

Betrokkenheid sportclubs

Het sportakkoord draagt bij aan een betere samenwerking tussen sport, onderwijs, zorg en sociaal domein. Hoewel iedereen de waarde van deze samenwerking ziet, was er van meet af aan ook wel zorg of de vrijwillige bestuurder van de sportvereniging en de zelfstandig ondernemer met lokaal sportaanbod wel voldoende aangehaakt zou raken in deze nieuw te vormen netwerken. Uiteindelijk begint een sterkere sport natuurlijk bij sterke sport- en beweegaanbieders. Om die reden is in 2020 de functie Adviseur Lokale Sport in het leven geroepen, die van NOC*NSF en NL Actief de opdracht kreeg om de aanbieders te helpen mee te doen in de lokale sportakkoorden. Hierbij kregen deze Adviseurs Lokale Sport ook de mogelijkheid om rechtstreeks ondersteuningsaabod aan de lokale sportclubs toe te kennen, naast de initiatieven die uit de kerngroep naar voren kwamen. Veel ondersteuningstrajecten en cursussen voor vrijwilligers zijn via deze route gerealiseerd de afgelopen twee jaar.

Op 14 juni 2022 maakte de nieuwe Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, bekend een volgende stap te willen zetten in het versterken van het sport- en beweegaanbod vanuit de lokale sportakkoorden. Er liepen de afgelopen periode diverse onderzoeken naar de meerwaarde van professionele inzet bij sportclubs of op sportparken, onder andere vanuit het Mulier Instituut en het NOC*NSF. Op steeds meer plekken in Nederland wordt er geëxperimenteerd met verenigingsmanagers, sportparkmanagers of clubkadercoaches om te helpen de sport- en beweegaanbieders te versterken, het aanbod te verbeteren of nieuw aanbod te ontwikkelen. Deze professionals kunnen ook helpen om de verbinding samenwerking tussen sportorganisaties en de andere relevante partners vanuit onder meer onderwijs, zorg en sociaal domein te versterken. De onderzoeken laten echter ook zien dat er nog een wereld te winnen is om deze nieuwe functies optimaal te kunnen inzetten.

Minister Helder stelt voor elke gemeente in Nederland extra budget beschikbaar om aan de slag te gaan met deze nieuwe professionele rollen in het sportveld. De hoeveelheid budget is naar rato  het aantal inwoners van de gemeente, en deze middelen kunnen in 2022 en 2023 ingezet worden.

Meerwaarde en kansen

Er zijn verschillende professionele rollen waar op ingezet kan worden, waarbij iedere rol eigen accenten heeft en in meer of mindere mate kan bijdragen aan sportakkoord doelen als inclusiviteit, optimale benutting van accommodaties, vitale aanbieders, veilig en positief sportklimaat of de bewegingsvaardigheid van kinderen. Bijvoorbeeld:

  • De verenigingsmanager: professional die werkt vanuit een specifieke vereniging en die met name bijdraagt aan de vitaliteit van deze club, maar ook kan werken aan een inclusief, veilig en positief sportklimaat.
  • De sportparkmanager: professional die werkt vanuit een sportpark en ten dienste staat aan de verschillende gebruikers, maar ook probeert het open karakter van het sportpark te vergroten en andere gebruikers bij het sportpark te betrekken, bijvoorbeeld op daluren.
  • De clubkadercoach: professional die diverse sportclubs kan helpen met de kwaliteit van de begeleiding en daarmee het sportplezier van deelnemers. Dit draagt direct bij aan een veilig en positief sportklimaat en het verbeteren van de bewegingsvaardigheid, maar het kan ook bijdragen aan een inclusiever sport- en beweegaanbod.

Deze impulsgelden lopen vooruit op de nieuwe SPUK regeling vanuit het Ministerie van VWS waarin de middelen richting gemeenten ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid (preventieakkoord, GIDS, kansrijke start, etc), sport- en beweegstimulering (sportakkoord, combinatiefuncties), cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis samen worden gevoegd. De details van deze nieuwe regeling moeten nog bekend worden, maar de verwachting is dat het kansen gaat bieden om de reeds ingezette route met ruimte voor professionele inzet bij sportclubs wordt voortgezet.

Sportclub Drenthe

Met team Sportclub Drenthe streven wij er naar om samen te bouwen aan een sterk verenigingsleven. Naast ons eigen ondersteuningsaanbod hebben wij ook ervaring met het opzetten van programma’s om professionals te begeleiden en scholen om nieuwe rollen in het sportlandschap te vervullen. Wilt u eens sparren met een van onze adviseurs over een optimale inzet van deze nieuwe regeling, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hans Slender, strategie en innovatie – [email protected]
Anne Prins, senior verenigingsadviseur – [email protected]

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in