De periode start met de start van de Vuelta! De komst van de Ronde van Spanje heeft in politieke zin veel losgemaakt. Voor elke euro die de provincie beschikbaar stelt voor de start van de Vuelta, legt ze het dubbele op tafel voor de breedtesport. SportDrenthe krijgt de taak om samen met een commerciële partner zoveel mogelijk mensen in Drenthe te stimuleren aanwezig te zijn op het TT circuit bij de tijdrit. De organisatie van een scholencompetitie met een finale op het circuit ‘Vuelta Sportvalley’ en een groot side-event ‘fietsen voor mensen met een beperking’ hebben mede bijgedragen aan een enorme grote opkomst op het circuit. Met de Tour de fun bus van SportDrenthe worden nu al meerdere jaren mountainbike clinics voor schoolkinderen aangeboden. Door de ervaring met de organisatie van de side-events bij de Vuelta verwerft SportDrenthe een grote subsidie bij het Ministerie van VWS voor het opzetten van een Kennis Centrum Events. Deze subsidie was gekoppeld aan WK CP voetbal. De provincie Drenthe geeft een jaarlijkse exploitatie subsidie. Op initiatief van SportDrenthe worden diverse partners aangehaakt bij het KCE .

In 2008 is in opdracht van de provincie Drenthe de Sport Monitor Drenthe ontwikkelt. Deze monitor is uitgevoerd in 2008, 2010, 2012 en 2014. In 2016 wordt besloten dat deze monitor wordt opgenomen in de taken van het Trendbureau bij CMO STAMM.

Eind 2009 en voorjaar 2010 doet SportDrenthe, samen met Gehandicaptensport Nederland op internationaal verzoek een onderzoek naar de haalbaarheid van Wereldspelen voor mensen met een dwarslaesie en amputatie in 2011, mede als voorbereiding op de Paralympics in 2012 in Londen. Uiteindelijk wordt besloten dat mede door de korte voorbereiding het niet haalbaar is om minimaal 6 sporten op wereldniveau naar Groningen en Drenthe te halen.

Ook bij het Wereldkampioenschap Voetbal voor mensen met een Cerebrale Parese in juni 2011 vervult SportDrenthe de rol van organiseren van side events, samen met de KNVB. Daarnaast organiseert SportDrenthe, samen met Gehandicaptensport Nederland en de werkgroep Bewegen en Sport van Revalidatieartsen een wetenschappelijk congres op gebied van bewegen en sporten voor mensen met cerebrale parese. Het organisatiebureau is gehuisvest bij SportDrenthe.

In 2009 presenteert NOC*NSF Het Olympisch Plan 2028. Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland zodat de positieve effecten nu en in de toekomst zichtbaar zijn. Met de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Nederland als inspirerend perspectief en mogelijke uitkomst. Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland zodat de positieve effecten nu en in de toekomst zichtbaar zijn. Met de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Nederland. De provincie Drenthe is nog op zoek naar een vervolg op de Vuelta. In een gesprek tussen SportDrenthe, in eerste instantie op ‘ambtelijk’ niveau, ontstaat het idee om ook in Drenthe aan te halen op dit Olympische Plan. Drenthe 2028 wordt mede met inzet van SportDrenthe in de steigers gezet. De eerste programmamanager Drenthe 2028 wordt bij Marketing Drenthe ondergebracht. In december 2012 wordt het plan om de Olympische Spelen van 2028 naar Amsterdam te halen, met één pennenstreek geschrapt in de kabinetsformatie. Ook in Drenthe is er een politieke discussie. Het blijft moeilijk uit te leggen dat een Drents Olympisch plan niet gaat over topsport, maar een kerngezonde samenleving tot doel heeft op weg naar een eventueel groot topsportevenement als ‘krent in de pap’. Drenthe 2028 krijgt in 2013 een vervolg in het programma Drenthe beweegt, wat nu ondergebracht wordt bij SportDrenthe.

Eind 2007 lanceerden de ministeries van VWS en OCW de ‘Impuls brede scholen, Sport en Cultuur’. Behalve door de beide ministers is de Impuls ook ondertekend door de VNG, het NOC*NSF, de Verenigde Bijzondere Scholen en de Cultuurformatie. In de Impuls werd afgesproken om in de periode tot 2012 minimaal 2.500 structurele arbeidsplaatsen te realiseren voor combinatiefunctionarissen. Bij veel gemeenten in Drenthe is er aanvankelijk veel onzekerheid over het al dan niet structurele karakter, de financiële risico’s op langere termijn en de juiste organisaties waaraan de subsidies kunnen worden beschikt. SportDrenthe is warm pleitbezorger voor deze nieuwe ‘Impuls brede scholen, Sport en Cultuur’. SportDrenthe biedt veilig alternatief voor de gemeenten die twijfelen en helpt een aantal gemeenten ook met het organiseren van de vereiste co-financiering.

De Gezondheidbus

SportDrenthe schaft met sponsoring van Unive De Gezondheidbus aan. Het is een oplegger die fitheidtesten op locatie kan afnemen. De Gezondheidbus wordt ingezet bij basisscholen, bedrijven en seniorentrajecten. In totaal zijn bijna 9.000 kinderen, volwassenen en senioren getest op fitheid en gezonde leefstijl.

Tour de Fun bus

Vanaf 2009 heeft de Tour de Fun Bus met haar 25 ATB’s en helmen ruim 175 clinics op scholen en andere locaties verzorgd om kinderen enthousiast te maken voor het ATB-en het fietsen in de Drentse omgeving.

Vanuit haar overtuiging dat je met sport en bewegen de Drentse samenleving nog beter kunt maken is SportDrenthe actief met het thema sport & politiek . In 2014 en 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen en in 2016 bij de Provinciale Statenverkiezingen. Met o.a. .het initiëren van sportdebatten en een special website en www.sportKiessport.nu brengt SportDrenthe de kracht van sport onder de aandacht van de bestuurders in onze gemeenten en provincie.

Op 11 februari 2016 is er een congres waar wordt terug gekeken op de start in Drenthe van het GALM 20 jaar geleden. Deelnemers van het eerste uur vertellen hoe belangrijk deze interventie voor hen is.

Op 15 november 2017 is er een congres in Hoogeveen waar aandacht wordt gevraagd voor de reden waarom 10 jaar geleden het Jeugdsportfonds Drenthe is opgericht. Jetta Klijnsma is aanwezig om de aanwezigen te wijzen het belang van dit fonds.

Sinds … is SportDrenthe de enige officiële uitvoerder in het noorden van de stichting Positief Coachen en voert zij o.a. in het kader van POD diverse trajecten Positief coachen uit, maar ook als onderdeel van het landelijk programma Veilig Sportklimaat.

Fit for Business is een project, van 2010 tot 2013, ontwikkeld door de 3 noordelijke sportraden en de Kreissportbund Emsland, dat uit het INTERREG IV-A programma met middelen van de EU, Provincie Drenthe en Land Niedersaksen in het kader van regionale ontwikkeling is gefinancierd. Doel van het project is het implementeren van gezondheidsbevordering binnen MKB-bedrijven.

Het landelijke programma ‘Revalidatie, Sport en Bewegen’ wordt als eerste uitgetest in drie ziekenhuizen met Sportloketten op revalidatieafdelingen in Drenthe. Het Sportloket maakt inmiddels deel uit van een landelijke keten van Sportloketten in revalidatiecentra en ziekenhuizen via het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een soort makelaar tussen de zorg en het sport- en beweegaanbod buiten het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Op de zorglocatie is een Sportloket met een sport- en beweegconsulent die sport en bewegen bij de patiënten stimuleert en begeleidt naar een actieve leefstijl. In Drenthe onderhoudt het Sportloket nauwe contacten met SportDrenthe, de Stichting Sport en Beweeg en de buurtsportcoaches in de omliggende gemeenten.

Sportwijzer

Op deze website is een overzicht van het sport- en beweegaanbod voor zowel 50+ als voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening in Drenthe te vinden.

Sinds 2012 is de Sportimpuls onderdeel van het VWS-beleidsprogramma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Het programma richt zich op het structureel in beweging brengen van mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten. De sportimpulsaanvragen zijn in Drenthe in de eerste jaren vooral gebruikt voor aanvragen voor sportdorpen en beweegbuurten en de laatste jaren vooral voor Kinderen Sportief op Gewicht. SportDrenthe is erg succesvol bij het aanvragen en ondersteunen bij aanvragen. SportDrenthe haalt 19 sportimpulsprojecten (totaal voor € 1.415.000,-) naar Drenthe..

In 2011 wordt Drenthe JOGG provincie. JOGG staat voor Jeugd Op Gezond Gewicht. De provinciale JOGG coördinator vindt onderdak bij SportDrenthe. In 2017 krijgt JOGG Drenthe een vervolg als Drenthe gezond, een deelprogramma van Drenthe gezond. SportDrenthe levert de coördinator voor Drenthe gezond.

Drenthe wil dé fietsprovincie zijn en richt daarvoor in 2016 het bureau Op Fietse in. SportDrenthe wordt gevraagd om ideeën en voor de uitvoering van de onderdelen Op Fietse naar school en Op Fietse naar werk. Ook ondersteunt SportDrenthe de stichting WK wielrennen bij het verwerven van de organisatie in 2020.

In 2016 krijgt SportDrenthe subsidie om de buitensportverenigingen in Drenthe te ondersteunen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Drenthe Sport Duurzaam is de titel waaronder dit traject samen met het Drents energie loket wordt uitgevoerd.

Anno 2018 kiest SportDrenthe er voor om nog meer energie te stoppen om sportverenigingen te helpen met hun ‘corebusiness’. Onder de vlag Sportclub Drenthe wordt dit vormgegeven. Medewerkers van SportDrenthe zijn hiervoor geschoold en bevoegd om met licentie trajecten zoals MVKT, MLKT en MSKT uit te voeren. SportDrenthe participeert in het RAAK programma de Vitalisering van de sportvereniging.

SportDrenthe neemt deel en investeert in de Innovatie Werkplaats Bewegen in de openbare ruimte (BIOR) een initiatief van o.a. Hanze Instituut Sportstudies, SportDrenthe, SportFryslân en Huis van de Sport Groningen.

In 2016 organiseert SportDrenthe, samen met partners verenigt in de Drentse Paracycling Organisatie voor het eerst handcycling wedstrijden in Emmen onder de vlag van de Europese Handcycling Federatie. Ook worden tijdens dit evenement de Nederlandse Kampioenschappen paracycling georganiseerd onder de vlag van de KNWU. Dit succesvolle evenement legt de kiem voor de organisatie van twee achtereenvolgende World Cup wedstrijden Paracycling in 2017 en 2018, gevolgd door het te organiseren Wereldkampioenschap paracycling in 2019.

Vanaf 2016 ondersteund SportDrenthe tevens de Ronde van Drenthe bij de organisatie van een handbiketoertocht.

Sinds 2016 trekken de GALM projecten en doorontwikkelde varianten daarvan weer aan en is SportDrenthe weer betrokken bij de organisatie van ‘Gezond en fit ouder worden’ en ‘sociaal vitaal’.

In het landelijke programma Grenzeloos Actief zet SportDrenthe zich in, als provinciaal coördinator, zodat mensen met een beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.

Het programma Drenthe beweegt richt zich op de ontwikkeling van de drie grotere deelprogramma’s; Drenthe gezond, Drenthe doet mee en Drenthe beleeft.

In 2018 neemt SportDrenthe, samen met SportFryslân, Huis van de Sport Groningen en Hanze Instituut Sportstudies, het initiatief tot het inrichten van de ‘Buurtsportcoach Academie Noord’ en Kennislab BIOR.

In 2018 neemt SportDrenthe het initiatief tot structurele samenwerking van Buurtsportcoaches Seniorensport in 11 van de 12 gemeenten.

Ook maakt SportDrenthe zich samen met een aantal gemeenten en provincie Drenthe zich hard om in Drenthe de Community of Sport status te verkrijgen in 2019. Het zou een mooie start zijn voor weer een nieuwe decennia in het bestaan van SportDrenthe.