Op 16 november 2008 wordt de Sportraad Drenthe opgericht. In de periode daarna kent de stichting diverse verschijningsvormen, namelijk Stichting Sportraad Drenthe, Drentse Sport Federatie (DSF), STAMM Sport en sinds 1998 SportDrenthe. Al sinds 1968 speelt SportDrenthe een belangrijke rol in de Drentse samenleving en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

We onderscheiden in deze geschiedschrijving diverse perioden van 10 jaar, waarbij ieder decennium zich kenmerkt door de specifieke rol van SportDrenthe in die periode.

1968-1978

In deze eerste 10 jaren is de basis gelegd voor de verankering van de sportraad in de Drentse samenleving. Het was de pioniersfase, en ook de eerste grote bloeiperiode, waarin de organisatie een belangrijke rol had bij de ‘installatie van belangrijke hardware’, zoals we de vele sportaccommodaties vandaag de dag zouden noemen.

1978-1988

De tweede 10 jaar staan voor samenwerking in de sport. Mede omdat de Sportraad Drenthe de zorg voor het Drentse Huis van de Sport op zich nam, bouwde de georganiseerde sport een heus ‘Huis van de Sport’ in Beilen. De samenwerking werd gegoten in een formeel federatief verband, uniek voor die tijd in de provinciale sportstructuren. De Drentse Sport Federatie (DSF) was geboren. Het was een periode waarin sport voor de meeste mensen en dus ook politici nog vooral een prettige vrijtijdsbesteding was. De sportraad is altijd onderhevig geweest aan maatschappelijke invloeden en het was dan ook niet verwonderlijk dat een periode van economische neergang het eind inluidde van deze bloeiperiode.

1988-1998

De derde periode van 10 jaar kenmerkte zich in de eerste jaren door de vraag of de organisatie al dan niet moest worden opgenomen in de cluster van welzijnsinstellingen in Drenthe. Een tussenmodel ontstond in de vorm van STAMM Sport, een zelfstandige stichting en rechtsopvolger van de DSF, maar wel gelieerd aan welzijnsorganisatie STAMM in Assen. Er was onder andere sprake van gezamenlijke huisvesting en het gebruik van elkaars diensten en personeel.
Doordat de overheid echter al spoedig de kracht van sport als middel voor participatie van allerlei doelgroepen ontdekte, kon in de loop van deze periode een begin gemaakt worden met de ‘wederopbouw’ van de organisatie. De verzelfstandiging van STAMM Sport naar de huidige vorm, SportDrenthe, en de hiermee samenhangende verhuizing van Assen naar Hoogeveen, werd een feit.

1998-2008

De start van een nieuwe bloeiperiode, onder meer doordat na de gemeente Hoogeveen al snel meerdere gemeenten SportDrenthe wisten te vinden voor de coördinatie en uitvoering van de Breedtesportimpuls (BSI) van het ministerie van VWS en later ook de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs, Sport). De provincie ging zich in deze periode ook weer nadrukkelijker bezighouden met sport en gezond bewegen. De ervaringen met een meer zakelijke relatie die SportDrenthe met gemeenten onderhield, kwam uitstekend van pas toen de provincie ook steeds meer op prestaties ging aansturen in plaats van budget beschikbaar te stellen.

2008-2018

De periode 2008-2018 staat voor SportDrenthe in het teken van grote evenementen en het organiseren van side-events. Met de organisatie van deze events zorgen we dat de impact van de grote sportevenementen ook iets betekenen voor de inwoners. Daarnaast ontwikkelen we veel programma’s die een belangrijke bijdrage leveren aan onze missie ‘Met sport Drenthe (nog) beter maken’. Initiatieven die te maken hebben met gehandicaptensport, projecten voor jeugd en jongeren, programma’s voor bedrijven en haar medewerkers, subsidies voor kennis centra, cursussen en trajectondersteuning voor verenigingen en samenwerkingen met andere organisaties aan innovaties. SportDrenthe doet er alles aan om te zorgen dat de inwoners van Drenthe gezond en gelukkig kunnen leven, iedereen mee kan doen en dat alles door middel van sport.

Wilt u meer weten over SportDrenthe?

E-mail