2019 was voor Drenthe een speciaal jaar, een jaar waarin Drenthe is verkozen tot Community of Sport. Onderdeel van dit jaar was de regionale sport toekomst verkenning (RSTV). Waarbij sport staat voor sport en bewegen, zowel als doel op zich en als middel om andere doelstellingen te bereiken.

Onder begeleiding van een landelijk consortium bestaande uit het RIVM, Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten, het KennisCentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF heeft SportDrenthe met veel lokaal betrokkenen de sportregio onderzocht en is gekeken naar welke keuzes en welke kansen er zijn. Het resultaat is de eerste Regionale Sport Toekomstverkenning van Nederland!

In 2020 geeft SportDrenthe in opdracht van de provincie Drenthe verdere invulling aan deze toekomstverkenning onder de titel ‘Drenthe Sport Regio’. Het goede vasthouden en de kansen benutten. Het levert een bovenlokaal sport- en beweegprogramma Drenthe voor de periode 2021- 2025 op. Dit programma loopt synchroon met het meerjarenpreventie programma en de sociale agenda.

De zes opgaven uit de RSTV staan hierin centraal, aangevuld met zeven benoemde witte vlekken.
De opgaven worden lokaal opgepakt en waar het kan regionaal versterkt. De witte vlekken zijn thema’s die benoemd zijn die regionaal aandacht moeten krijgen omdat er lokaal geen mogelijkheden voor worden gezien om dit goed op te pakken maar wel van belang worden geacht.

Zes opgaven

 1. Bewegingsonderwijs en bewegingsvaardigheid als basis voor een leven lang bewegen
 2. Sportstimulering en vitale aanbieders vanuit een positieve sportcultuur
 3. Gezonde actieve leefstijl: de preventie functie van sport en bewegen
 4. Sociaal – maatschappelijke waarde: sport en bewegen in het sociaal domein
 5. Sport en bewegen in toerisme en regiomarketing
 6. Duurzame sportinfrastructuur

Zeven witte vlekken

 1. Monitoring – evaluatie van kernindicatoren sport en bewegen
 2. Aangepast sporten
 3. Bovenregionale sportaccommodaties/voorzieningen
 4. Talentontwikkeling en topsport
 5. Bovenregionale top- en breedtesportevenementen
 6. Regiopromotie Drenthe door middel van sport en bewegen
 7. Professionalisering van de sportprofessionals werkzaam in de sector sport en bewegen

Hoe we dit gaan doen?
We organiseren diverse sessies om met experts te kijken naar wat juist is om te doen. Daarnaast bekijken we wat de lokale sportakkoorden heeft opgeleverd aan maatregelen die voorgesteld worden om op pakken. Uiteindelijk wordt op basis hiervan en in afstemming met de stakeholder een programma voor de toekomst worden gepresenteerd.