In alle 12 Drentse gemeenten is begonnen met het ontwikkelen van een lokaal sport- en preventieakkoord. Het doel van dit akkoord is om met alle betrokkenen te kijken hoe de sport lokaal nog verder versterkt kan worden en ook hoe de sport nog beter benut kan worden om van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Kunnen we samen komen tot oplossingen voor vraagstukken als vrijwilligerstekorten, teruglopende ledenaantallen, pedagogisch klimaat, kwaliteit technisch kader, etc? En kunnen we sport nog beter benutten voor maatschappelijke vraagstukken als overgewicht, eenzaamheid, betrokkenheid kwetsbare groepen, etc. Allerlei partijen worden/zijn uitgenodigd om mee te helpen ontwikkelen. Partijen uit de sport, maar ook uit onderwijs, welzijn, gezondheid, etc. Dit proces wordt begeleid door een “sportformateur”.

Bekijk hier de Introductievideo sportakkoord voor sportverenigingen.

Ik richt mij nu even tot u, als vertegenwoordiger van een sportvereniging. Naast de algemene voordelen die een sportakkoord kan opleveren voor het versterken van de sport, is er nog iets.

Vanuit landelijk sportakkoord ben ik aangesteld als “adviseur lokale sport” in uw gemeente. Mijn rol zal vooral zijn sportverenigingen te helpen een stem te hebben in het lokaal sportakkoord, zodat de sportverenigingen voldoende meerwaarde uit het akkoord gaan ervaren. Aanvullend op het sportakkoord heb ik daarvoor een aantal services/diensten beschikbaar, die specifiek beschikbaar komen voor de sportvereniging.

Deze services zijn gericht op het mogelijk maken/financieren van het oplossen van hulpvragen van verenigingen.
Dit kunnen hulpvragen zijn op een aantal vlakken, waaronder;
• Informeren & inspireren over specifieke thema’s (bijv. Gezond Sportklimaat)
• Ontwikkelen en procesbegeleiding op bestuurlijk of technisch vlak
• Uitvoeren & realiseren van trajecten rondom thema’s als verduurzaming, gezonde omgeving, etc.
• Opleiden van kader zowel online als offline

U bent/wordt uitgenodigd om een van de aftrapbijeenkomsten bij te wonen, waarin verder toegelicht is/gaat worden hoe jullie aanspraak kunnen maken extra ondersteuning/services vanuit het sportakkoord. Het is goed om ook als sportverenigingen daar jullie stem (blijvend) te laten horen en betrokken te raken bij de inhoud van het sportakkoord. Als er hier vragen over zijn, dan hoor ik het graag. Mochten jullie direct al vraagstukken hebben waarmee aanspraak gemaakt kan worden op aanvullende services, dan kunnen jullie ook direct bij mij terecht
Indien u wilt weten hoe het in uw gemeente ervoor staat, of u wilt weten wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden, neem dan ook gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Anne Prins
Adviseur Lokale Sport